Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de verkoop van gebruikte pleziervaartuigen

Deze algemene voorwaarden verkoop gebruikte pleziervaartuigen van (franchiseorganisatie) European Yachting Network b.v. (EYN) zijn tot stand gekomen in februari 2011. Deze voorwaarden mogen alleen gebruikt worden door, en zijn alleen van toepassing op, de zelfstandig opererende EYN makelaars.

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a- de verkoper: De EYN makelaar, of, dan wel namens, de eigenaar van het vaartuig.
b- de koper: diegene (natuurlijk persoon) die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument);
c- pleziervaartuig: vaartuig gebouwd en/of gebruikt voor recreatiegebruik;

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen koper en verkoper gesloten overeenkomsten inzake koop en verkoop van gebruikte pleziervaartuigen.
2. Op de koop en verkoop van gebruikte pleziervaartuigen zijn de bepalingen van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot koop en verkoop van toepassing.

Artikel 3 – Aanbod
Het aanbod is bindend gedurende de in het aanbod aangegeven termijn voor aanvaarding, behoudens gebrek aan kredietwaardigheid van de koper. Indien de koper het aanbod niet binnen de in het aanbod gestelde termijn aanvaardt, vervalt het.

Artikel 4 – De (koop)overeenkomst
1. Koopovereenkomsten waarvan de koopsom een bedrag van meer dan 25000,- Euro inclusief omzetbelasting te boven gaat, worden door de verkoper schriftelijk vastgelegd.
2. Eventueel gemaakte afspraken alsmede toezeggingen door personeel of ondergeschikten van de verkoper zijn bindend onder de voorwaarde dat zij schriftelijk zijn bevestigd.
3. Wanneer een schriftelijke bevestiging van een overeenkomst ontbreekt, zijn beide partijen aan die overeenkomst geboden, indien een van hen met andere dan de vorenbedoelde schriftelijke bescheiden kan bewijzen, dat de overeenkomst werd gesloten.

Artikel 5 – Garantie
1. Het pleziervaartuig wordt door de verkoper slechts gegarandeerd wanneer door laatstgenoemde garantie schriftelijk is toegezegd.
2. De verstrekte garantie kan geen afbreuk doen aan de rechten die de koper op grond van Wet toekomen.

Artikel 6 – Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-voorzienbare omstandigheid tengevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheid door een van de partijen niet vermeden kan worden en zij niet op grond van de Wet, de overeenkomst of maatschappelijke opvattingen voor rekening moet komen van de partij die op overmacht een beroep doet.

Artikel 7 – Levering
De levering vindt plaats af ligplaats tenzij anders is overeengekomen. Indien een afleveringsproefvaart plaatsvindt, geschiedt de levering echter op de plaats die voor de afleveringsproefvaart is overeengekomen.

Artikel 8 – Reclame
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of desbetreffende factuur dienen (schriftelijk en) behoorlijk omschreven ter kennis te worden gebracht van de verkoper binnen de bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren.
De gevolgen van niet tijdige reclame komen voor rekening van de koper.

Artikel 9 – Koopprijs
1. Alle koopprijzen gelden netto contant ter plaatse voor levering overeengekomen.
2. Tenzij anders vermeld zijn in de koopprijs steeds begrepen de ter zake verschuldigde omzetbelasting, invoerrechten en andere heffingen die gelden ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. Wijzigingen van deze heffingen worden in de verkoopprijs doorberekend. Indien de verschuldigdheid van een heffing kan worden voorkomen door het naleven van bepaalde voorschriften, zijn partijen hiertoe jegens elkaar gehouden.

Artikel 10 – Betalingsvoorwaarden
1. Betaling vindt plaats bij de levering tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Alle betalingen geschieden door overmaking op een door EYN aan te wijzen bankrekening.
2. Indien de koper het verschuldigde bedrag niet op de overeengekomen vervaldag betaalt dan wel – wanneer geen vervaldag is overeengekomen – niet binnen tien werkdagen na terzake door de verkoper in gebreke te zijn gesteld het verschuldigde bedrag voldoet, wordt hij geacht in verzuim te zijn. In dat geval is de verkoper gerechtigd een rente van 2% op maandbasis over het verschuldigde bedrag aan de koper in rekening te brengen. Deze rente wordt berekend vanaf de vervaldag, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
3. Indien één der partijen wordt genoodzaakt om rechtsbijstand in te roepen in verband met een geschil dat betrekking heeft op een tussen hen gesloten overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is de in gebreke zijnde partij dan wel de in het ongelijk gestelde partij (tevens) de aan de rechtsbijstand verbonden kosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 200,00 te vermeerderen met de werkelijke gemaakte verschotten, tenzij de wederpartij bewijst dat met een lager minimum had kunnen worden volstaan. Eén en ander onverminderd het bepaalde in artikel 14 lid 10 van deze voorwaarden.
4. Indien de uitvoering van deze overeenkomst wordt vertraagd op verzoek van de koper dan wel doordat de koper zijn verplichtingen niet tijdig nakomt, is de verkoper gerechtigd betaling van de koopprijs te vorderen op het tijdstip of de tijdstippen waarop deze betalingen bij normale uitvoering van de overeenkomst verschuldigd zou zijn geworden.
5. Reclames over facturen dienen (schriftelijk en) behoorlijk toegelicht te worden ingediend binnen tien werkdagen na ontvangst van de desbetreffende factuur.
6. Betalingen en stortingen dienen gedaan te worden aan de door de accountant van EYN toegewezen rekening.

Artikel 11 – Opschorting en ontbinding
1. Indien één der partijen haar verbintenis niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de nakoming van de daar tegenoverstaande verplichting op te schorten. In geval van gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
2. Indien één der partijen haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Artikel 12 – Zekerheidsrechten
1. De eigendom van de verkochte zaak gaat niet eerder over dan op het moment waarop de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde terzake van de transactie volledig aan de verkoper zijn voldaan.
2. Wanneer de koper, na de levering van de zaak, in gebreke blijft met betaling van de verkoopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde, is de verkoper gerechtigd om de zaak door middel van een schriftelijke verklaring terug te vorderen.
3. De verkoper is tevens gerechtigd de zaak terug te vorderen wanneer de koper het door hem aan de verkoper verschuldigde slechts gedeeltelijk heeft voldaan. In dat geval is de verkoper verplicht om het door de koper reeds betaalde gedeelte van de verkoopprijs te retourneren minus de 10% opeisbare boete zoals in de overeenkomst is opgenomen, deze zal als onkosten en/of schadevergoeding in gelijke delen voor de verkoper en de makelaar zijn.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid
1. De verkoper is aansprakelijk voor schade aan de zijde van de koper die het gevolg is van een tekortkoming die is toe te rekenen aan de verkoper.
2. De koper is jegens de verkoper aansprakelijk voor schade die door zijn toerekende tekortkoming is veroorzaakt.

Artikel 14 – Geschillen: De geschillencommissie en de gewone rechter
1. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlands rechtscollege dan wel de hierna te noemen Geschillencommissie is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.
2. Geschillen tussen de koper en verkoper over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen zowel door de koper als door de verkoper worden voorgelegd aan het hoofdkantoor van EYN dan wel een door beide partijen aan te stellen expert.
3. Een geschil wordt door het hoofdkantoor van EYN slechts in behandeling genomen, indien de koper zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de verkoper heeft voorgelegd.
4. De koper moet het geschil uiterlijk drie maanden nadat hij zijn klacht aan de verkoper heeft voorgelegd schriftelijk bij het hoofdkantoor van EYN aanhangig maken onder vermelding van namen en adressen van de koper en verkoper en een duidelijke omschrijving van het geschil en de eis. Wanneer de koper het geschil aan het hoofdkantoor van EYN heeft voorgelegd, is de verkoper aan deze keuze gebonden en staat hem terzake geen beroep op de gewone rechter meer open.
5. Het hoofdkantoor van EYN is niet bevoegd een geschil in behandeling te nemen dat uitsluitend betrekking heeft op het niet-betalen van een factuur en waaraan geen materiële klacht ten grondslag ligt. Wanneer de koper zijn factuur niet tijdig betaald, is de verkoper bevoegd een procedure bij de gewone rechter aanhangig te maken, mits de verkoper vóór de aanvang van de procedure de koper een termijn van één maand na ontvangst van de aanmaning heeft gegeven om het geschil aan het hoofdkantoor van EYN, dan wel een door beide partijen aan te wijzen expert, voor te leggen.
6. Indien de verkoper een geschil voorlegt aan het hoofdkantoor van EYN, neemt het hoofdkantoor van EYN dit geschil pas in behandeling nadat de koper binnen een maand schriftelijk heeft verklaard dat hij zich aan de uitspraak van het hoofdkantoor van EYN zal onderwerpen en het eventueel verschuldigde (restant-)bedrag bij de accountant in depot heeft gestort. Partijen staan vrij een andere expert aan te wijzen. Ook hier geld een vooraf een schriftelijke verklaring voor het onderwerpen aan de uitspraak.
7. Indien de koper een geschil voorlegt aan het hoofdkantoor van EYN, neemt het hoofdkantoor van EYN dit geschil pas in behandeling nadat de koper het aan de verkoper eventueel verschuldigde (restant-) bedrag bij de gelijke accountant als op de koopovereenkomst gemelde, in depot heeft gestort. De koper moet dit bedrag binnen een maand op een door het hoofdkantoor van EYN aan te geven rekening storten. In geval de koper bedoeld depot niet tijdig heeft gestort, wordt aangenomen dat hij zich niet aan het oordeel van het hoofdkantoor van EYN wil onderwerpen.
8. Het hoofdkantoor van EYN doet uitspraak bij wege van bindend advies. In geval van faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van de verkoper geldt de borgstelling alleen als de koper het geschil bij het hoofdkantoor van EYN aanhangig heeft gemaakt vóórdat van een dergelijke situatie sprake is. Voornoemde borgstelling geldt niet ingeval de verkoper het bindend advies binnen twee maanden na de toezending ervan ter toetsing aan de rechter voorlegt en het vonnis waarbij de rechter het bindend advies onverbindend advies onverbindend verklaart in kracht van gewijsde is gegaan.
9. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
10. Wanneer het geschil aan het hoofdkantoor van EYN wordt voorgelegd, is artikel 10 lid 3 niet van toepassing.
11. Voor de behandeling van een geschil mag eventueel een onafhankelijke expert optreden.

Artikel 15 – Afwijkingen van de voorwaarden
Individuele afwijkingen, waaronder inbegrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd en in bewaring worden gesteld bij het hoofdkantoor van EYN, doch ligt de verantwoordelijk niet bij het EYN hoofdkantoor.

 

Algemene voorwaarden voor bemiddeling pleziervaartuigen, door European Yachting Network BV.

Deze algemene voorwaarden bemiddeling EYN jachtmakelaars van European Yachting Network BV (EYN) zijn tot stand gekomen in februari 2011. EYN zal tegen misbruik optreden om de gewenste exclusiviteit ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. EYN jachtmakelaars, of relaties van EYN worden dan ook verzocht het EYN hoofdkantoor te informeren wanneer misbruik wordt geconstateerd.

Hoofdstuk 1 – De Toepasselijkheid

ARTIKEL 1
De algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op EYN jachtmakelaars, die franchisenemer zijn van EYN. De EYN jachtmakelaar wijst uitdrukkelijk de eventueel door de opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand.

Hoofdstuk 2 – De Bemiddelingsovereenkomst

ARTIKEL 2
Een bemiddelingsovereenkomst is een opdracht, waarbij de EYN jachtmakelaar zich tegenover de opdrachtgever verplicht tegen betaling van courtage, als tussenpersoon werkzaam te zijn bij de totstandkoming en het sluiten van een overeenkomst met een derde partij.

ARTIKEL 3
In het kader van de bemiddelingsovereenkomst stelt de EYN jachtmakelaar de volgende diensten ter beschikking:
– de bespreking en advisering betreffende de totstandkoming van de beoogde overeenkomst;
– de beoordeling van de marktwaarde van het desbetreffende object;
– de beoordeling en advisering betreffende de juridische, financiële, fiscale, technische en andere van belang zijnde aspecten die verband houden met de beoogde overeenkomst met betrekking tot het object;
– de advisering over en onderhandelingen met derden namens de opdrachtgever;
– de actieve bevordering van de totstandkoming van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en een derde;
– de begeleiding bij de gebruikelijke afwikkeling.

ARTIKEL 4
Ingeval de begeleiding door de EYN jachtmakelaar bij de afwikkeling van de overeenkomst meer omvat dan de diensten uit artikel 3, die de EYN jachtmakelaar, in het kader van de bemiddelingsovereenkomst, ter beschikking stelt, dienen de opdrachtgever en de EYN jachtmakelaar dit vooraf schriftelijk met elkaar overeen te komen, inclusief eventuele kosten.

ARTIKEL 5
1. De bemiddelingsovereenkomst eindigt door:
a. Opzegging;
b. Het verstrijken van de overeengekomen tijd;
c. De totstandkoming en afwikkeling van de beoogde overeenkomst tussen opdrachtgever en een derde;
d. Het onbemiddelbaar worden van het object als van onder meer de staat waarin het object komt te geraken, zware beschadiging, algehele teloorgang of de door de opdrachtgever nader gewenste prijsstelling van het object.
2. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

ARTIKEL 6
1. Ingeval de bemiddelingsovereenkomst een opdracht tot verkoop dan wel koop betreft, treedt dezelfde EYN jachtmakelaar met betrekking tot één en hetzelfde object niet op voor èn de verkoper èn de koper in hun hoedanigheid van opdrachtgever.
2. Ingeval er sprake is van een (ver-)koopopdracht kan de te sluiten overeenkomst alleen afhankelijk worden gesteld van een door derden opgesteld expertiserapport.

Hoofdstuk 3 – Aansprakelijkheid

ARTIKEL 7
Ingeval de EYN jachtmakelaar een object onder zich heeft is hij alleen aansprakelijk voor schade aan of door het object, onderdelen of toebehoren daarvan die veroorzaakt wordt door een omstandigheid die hem en/of de zijnen kan worden toegerekend.

ARTIKEL 8
De EYN jachtmakelaar is niet aansprakelijk voor de staat, uitrusting en beschrijving (specificatie) van het object EYN jachtmakelaars bevelen uitdrukkelijk aan de koper aan een onafhankelijk expertiserapport te laten opstellen.

ARTIKEL 9
De opdrachtgever staat in voor de juistheid van zijn beschrijving voor de door hem verstrekte gegevens over het object en ingeval sprake is van een verkoop- opdracht – staat hij in voor zijn bevoegdheid tot verkoop van het object. De opdrachtgever vrijwaart de EYN jachtmakelaar hiervoor tegenover aanspraken van derden.

ARTIKEL 10
De EYN jachtmakelaar is niet aansprakelijk voor de juistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens van het object, tenzij deze kunnen blijken uit de openbare registers ( kadaster ) van in Nederland te boek gestelde vaartuigen.

Hoofdstuk 4 – De verplichtingen van de opdrachtgever

ARTIKEL 11
De opdrachtgever moet op zijn kosten het object gereed voor keuring en/of proefvaart ter beschikking stellen. De helling- en expertisekosten komen voor rekening van degene die tot de desbetreffende werkzaamheden opdracht geeft, tenzij anders is overeengekomen.

ARTIKEL 12
De opdrachtgever moet een deugdelijke casco- en aansprakelijkheidsverzekering voor het object hebben en in stand houden.

Hoofdstuk 5 – Reclame

ARTIKEL 13
1 Zonder opdracht van verkoper zullen geen extra reclame activiteiten worden ondernomen.
2 Extra reclamekosten in de vorm van bijvoorbeeld advertenties komen voor de rekening van de opdrachtgever en dienen vooraf betaald te worden aan de EYN jachtmakelaar.

Hoofdstuk 6 – De betalingsvoorwaarden

ARTIKEL 14
1. De aan de EYN jachtmakelaar toekomende courtage is verschuldigd zodra wilsovereenstemming tussen de opdrachtgever en een derde over een overeenkomst is ontstaan, tenzij een in de beoogde overeenkomst opgenomen ontbindende voorwaarde in werking treedt. Later afwijkende afspraken tussen de opdrachtgever en de derde of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst doet de aanspraak op courtage niet teloor gaan.
2. Stichting Escrow services zal de (ver-)kooppenningen voor de opdrachtgever in ontvangst nemen. Stichting Escrow Services zal de onder haar gestelde geldmiddelen op een afzonderlijke rekening van de stichting ten behoeve van de opdrachtgever houden. Stichting Escrow Services heeft het recht om de courtage te verrekenen met de verkoopopbrengsten.
3. De aan de EYN jachtmakelaar toekomende courtage bedraagt hetgeen is overeengekomen en vastgelegd in de bemiddelingsovereenkomst.

ARTIKEL 15
Indien de beoogde overeenkomst tot stand komt binnen de looptijd van de bemiddelingsovereenkomst, wordt deze geacht te zijn tot stand gekomen door bemiddeling van de EYN makelaar.

Hoofdstuk 7 – In verzuim zijn, retentierecht en pandrecht

ARTIKEL 16
Indien één van de partijen wordt genoodzaakt om rechtsbijstand in te roepen in verband met een geschil dat betrekking heeft op de bemiddelingovereenkomst, is de in verzuim zijnde partij dan wel de in het ongelijk gestelde partij (tevens) de aan de rechtsbijstand verbonden kosten verschuldigd.

Hoofdstuk 8 – Geschillen: De geschillencommissie en de gewone rechter

ARTIKEL 17
1. Op alle geschillen met betrekking tot de bemiddelingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing, dan wel hierna te noemen geschillencommissie.
2. Geschillen tussen de opdrachtgever en de EYN jachtmakelaar over de totstandkoming of uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, dienen zowel door de opdrachtgever als door de EYN jachtmakelaar worden voorgelegd binnen 3 maanden aan het hoofdkantoor van EYN.
3. Een geschil wordt door het hoofdkantoor van EYN slechts in behandeling genomen, indien de koper zijn klacht eerst schriftelijk aan de verkoper heeft voorgelegd.
4. Voor de behandeling van een geschil mag eventueel een onafhankelijke expert optreden.

Hoofdstuk 9 – Afwijking

ARTIKEL 18
Individuele afwijkingen, waaronder inbegrepen aanvullingen, dan wel uitbreidingen van deze algemene voorwaarden, moeten schriftelijk worden vastgelegd.